Saada vihje
Koalitsioonilepe: mida Jõhvi uus võimuliit teha kavatseb? (0)
Koalitsioonilepet asub ellu viima Jõhvi uus vallavalitsus koosseisus: vallavanem Martin Repinski ja abivallavanemad Max Kaur (mõlemad Keskerakond), Viktoria Tsventarnaja ja Jelena Bezvoditskaja (mõlemad valimisliit Jõhvi – meie kodu). PEETER LILLEVÄLI 

Põhjarannik avaldab 5. juulil Keskfraktsiooni ja valimisliidu Jõhvi – meie kodu poolt sõlmitud koalitsioonileppe.

Suure osa leppe tekstist on koostatud üldises sõnastuses (hoolime, toetame, korrastame jne), mis ei kohusta otseselt millekski ega mille tulemused pole otseselt  mõõdetavad. Näiteks verb “toetama” esineb  erinevates vormides leppe tekstis 15 korral.

Lugemise hõlbustamiseks on toimetuse poolt poolpaksus kirjas esile toodud kõige konkreetsemad kavandatavad tegevused.

Võimuliidul on hetkel 21kohalises volikogus 12 kohta, ent pole välistatud,  et nendega võivad liituda veel mõned saadikud. Näiteks osales koalitsioonileppe sõlmimisel teede ehitamisega tegelev ettevõtja Roman Graf, kes liitus varem Reformierakonna fraktsiooniga, aga volikogusse valiti hoopiski valimisliidu Jõhvi eest nimekirjas.

JÕHVI VÕIMULIIT

Jõhvi – meie kodu: Aleksei Naumkin, Velli Naber, Sergei Tulski, Andrei Ojamäe, Aleksandr Romanovitš, Tamara Luigas ja Tamara Põlevina.

Keskerakond:  Arthur Seppern, Allan Mänd, Jekaterina  Vassiljeva, Eduard East ja Irina Šulgina (East ja Šulgina valiti volikogusse valimisliidu Jõhvi nimekirjas, kuid nad liitusid Keskfraktsiooniga).

KOALITSIOONILEPE

ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS JÕHVIS

aastatel 2018-2021

Jõhvi 05.07.2018

Käesolev lepe sõlmitakse fraktsiooni “Jõhvi Meie Kodu” ja Keskerakonna fraktsiooni vahel ning selle eesmärgiks on fikseerida ühised tegevused ja juhtimise printsiibid lähtudes valimisteks koostatud programmidest ja tuginedes Jõhvi arengu strateegilistele dokumentidele, et ühiselt kokkulepitud prioriteetide kaudu saavutada Jõhvi inimestele parim ja turvalisem elukeskkond.

Peame oluliseks, et Jõhvi kannaks regionaalse halduskeskuse rolli ja igakülgselt toetame avalike ülesannetega seotud asutuste toomist omavalitsuse territooriumile.

Seoses haldusreformi läbiviimisega Eesti Vabariigis ja Jõhvi maine parendamise eesmärgil leppime kokku nimetada Jõhvi vald tervikuna uuesti Jõhvi linnaks.

Koalitsioonileppe täitmisel eesmärgistame tagada omavalitsuse eelarve tasakaalu ja Euroopa Liidu ning Eesti riigi rahaliste võimaluste parimat kasutamist Jõhvi elanike elukvaliteedi tõstmiseks.

Koalitsioonileppe elluviimisel partnerid lähtuvad järgmistest ühistest põhiväärtustest:

Hoolivus iga Jõhvi elaniku vastu.

Juhtimise avatus ja õiguslik korrektsus.

Initsiatiivi ja uute ideede ning lahenduste julgustamine ja toetamine

Koalitsioonilepe on avatud ka teistele koalitsioonipartneritega liitujatele ja vajadusel on kirjalikult muudetav ja täiendatav.

1. ELUKESKKOND JA INFRASTRUKTUUR

Teede ja tänavate (kõnniteede) korrastamine riigi ja enda vahendite arvelt koostatud programmi alusel.(Teehoikukava koostamine).

Maapiirkondade infrastruktuuri, s.h. külateede vajalik korrastamine, valgustamine ning külade seltsielu toetamine.

Raudteejaama korrastamine või lammutamine ning ühise transporditerminali rajamine.

Kalmistu korrastamine (heakord, lillepaviljonide väljaehitamine, puhastusraie, kalmistuteede korrastamine, prügiveo korrastamine)

Teede ja tänavate (kõnniteede) vajaliku hoolduse ja heakorra tagamine.

Pargi etappiviisiline korrastamine.

Korraldame vähemalt 2 uue lasteväljaku rajamist.

Toetame korteriühistute parkimisalade korrastamist, vastavalt Jõhvi vallas kehtestatud korrale .s.h. asfalteerimise programmi jätkamist ja fassaadide renoveerimise jätkamist.

2.HARIDUS

Jõhvi põhikoolide õppekvaliteedi tõstmine ja arendustegevuste toetamine koostöös Jõhvi Gümnaasiumiga, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, Virumaa kolledžiga, Narva kolledžiga ja teiste haridusasutustega.

Jõhvi Vene Põhikooli renoveerimistööde lõpule viimine ja Jõhvi Põhikooli rekonstrueerimisvahendite taotlemine ning eduka tulemuse puhul elluviimine.

Jõhvi Lasteaedade rekonstrueerimistööde jätkamine, mänguväljakute vastavusse viimine ja uuendamine.

Aktiivne osalemine hariduskavade uuendamisel, IT ja teiste innovatiivsete rakenduste kasutamine ning õpilaste initsiatiivi ja ühiskondliku aktiivsuse toetamine.

3.SOTSIAALSED GARANTIID

Arendada ja tõsta sotsiaalsete asutuste , s.h. Jõhvi Hooldekeskuse teenuste kvaliteeti. Toetada SA Jõhvi Hooldekskus elukeskkonna parendamist ja uuenduste sisseviimist.

Toetame vajaduspõhist tugiteenuse osutamist.

Toetame pensionäride ühenduste tegevust.

4. ETTEVÕTLUS JA PLANEERING

Toetada ettevõtjate algatusi uute töökohtade loomisel ja välja töötada ettevõtlust toetavad meetmed

Kiirendada planeeringute bürokraatlikud protsessid seades eesmärgiks menetlustähtaegade lühendamist.

Ühiselt välja töötada vastav tegevuskava uute investorite leidmiseks Jõhvi, rõhuasetusega innovatiivsetel ja kõrgepalgalistel töökohtadel.

Regulaarsete ümarlaua kohtumiste korraldamine ettevõtjatega.

5. HUVIHARIDUS JA NOORSOO

Tagame erinevate huvigruppide ja huvitegevuste arengut Jõhvi Noortekeskuses

Toetame huviringide arengut Jõhvi vallas.

Noorte kaasamine parlamendi töösse (noorteparlament).

Teeme ühe huviringi omavalitsuse elanike lapsele tasuta kättesaadavaks.

6. KULTUUR JA SPORT

Toetame kultuuriürituste korraldamist ja rahvusseltside tegevusi.

Toetame spordihoone, multifunktsionaalse kergejõustiku ja kunstmuruga väljakute ehitamist.

Toetame Spordikeskuse ja spordiklubide tegevust lähtudes laste mitmekülgsest arengust.

7. JUHTIMINE

Korrastame ja kaasajastame Jõhvi valla kodulehe.

Koalitsioonipartnerid otsustasid, et:

Linnavolikogus: Keskfraktsioon täidab volikogu esimehe koha, volikogu aseesimehe ja kolme komisjoni esimehe koha (spordikomisjon, haridus- ja noorsookomisjon, majandus- ja eelarvekomisjon).

Fraktsioon “Jõhvi Meie Kodu” täidab volikogu aseesimehe (tasuline) ja kolme komisjoni esimehe kohad (sotsiaalkomisjon, maaelukomisjon, kultuurikomisjon).

Linnavalitsuses: Keskfraktsioon täidab vallavanema ja ühe abivallavanema koha.

Fraktsioon “Jõhvi Meie Kodu” täidab kahe abivallavanema koha.

Revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile.

Martin Repinski                                   Aleksei Naumkin

Keskfraktsiooni esimees                       Fraktsiooni “Jõhvi Meie Kodu” esimees

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.