Saada vihje
Miks hukkus Kohtla-Järvel kaks inimest? (0)
Martin Lambing.
PÄÄSTEAMET 

2. märtsil hukkus Kohtla-Järvel ilmselt vingugaasi tõttu kaks inimest, kolmas viidi raskes seisus haiglasse. Tegemist on väga traagilise juhtumiga. Päästeamet avaldab hukkunute omastele kaastunnet. Iga selline õnnetus tekitab küsimusi: miks ja kuidas see juhtuda sai?

Iga elanik vastutab oma kodus gaasiseadmete paigaldamise nõuetekohasuse ja seadme kasutamise ajal selle korrashoiu eest. Oluline on vältida omavolilist ümberehitust või paigaldustööd ning reageerida varakult võimalikele ohuteguritele. Kohalik omavalitsus peab jälgima, et hoonel oleks nõuetekohane kasutusluba ja sellest peetaks kinni. Tehnilise järelevalve amet teeb järelevalvet gaasiseadmete ja gaasipaigaldiste kasutusele võtmise, kasutamise ja korrashoiu üle.

Juhul kui kõiki reegleid järjepidevalt järgitakse, on võimalik õnnetusi ära hoida. Kui ei, siis võib varem või hiljem paratamatult selline õnnetus nagu Kohtla-Järvel ka juhtuda. Kui aga toimub reaalne õnnetus ehk kahju on juba tekkinud, siis päästma tuleb päästeamet. Siinjuures on päästeamet selles ketis viimane lüli ja õnnetusele reageerimine on pigem ebaefektiivne meede, sest õnnetus on juba juhtunud. Seega kõige parem on õnnetus ära hoida ning kui kõik keti esimesed lülid on tugevad, siis pole ka millelegi tarvis reageerida.

Põhjusi, miks gaasiseadmetega õnnetusi juhtub, on mitmeid. Selleks, et gaasiseadmed saaksid ohutult ja korrektselt töötada, peab paigaldusruumis olema tagatud õhuvahetus. Sageli on paigaldatud gaasiseade kinnisesse kappi. Aja jooksul ummistuvad suitsulõõrid. Sellega on loodud olukord, kus põlemisõhk jääb korterisse. Iga gaasi- ja ventilatsioonisüsteem vajab ka regulaarset kontrolli ja hooldust.

Oluline on jälgida, et seadme torustik või ühenduskohad ei lekiks ja lõõrid ei oleks ummistunud. Sellest aastast alates peab tehnilise järelevalve ameti nõudel olema vingugaasiandur sellises eluruumis, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Kui eluhoonesse lekib vingugaasi, annab andur häiresignaali.

Kohtla-Järvel Lehola tänaval tuvastas tehnilise järelevalve amet esialgse hinnangu kohaselt mitmeid olulisi rikkumisi ja puudujääke: gaasikatel oli hooldamata ja katel polnud nõuetekohaselt paigaldatud, ruum ei olnud gaasiseadme ohutuks kasutamiseks piisava suurusega, seal puudus põlemisõhu juurdevoolu tagamiseks vajalik siirdeõhu rest või ukseava, ventilatsiooni- ja suitsulõõrid olid puhastamata ning puudus ka vinguandur.

Test post injection
Footer reklaam

Mida saab päästeamet teha, kui selline õnnetus on juba juhtunud? Päästemeeskond võib eluruumi siseneda päästetöö käigus, kui see on vältimatult vajalik − selline on praegune olukord. Seetõttu peavad päästjad kohapeal hindama kõiki asjaolusid, et otsustada, kas selline tegevus on õigustatud ja vältimatult vajalik.

Kui ühiskonnas on ootus, et päästeamet peaks selliste õnnetuste korral kiiremini jõulisemalt tegutsema, siis tuleks vaadata üle seaduse alused. Samuti peaks ühiskond sellisel juhul aktsepteerima seda, et väiksema ohukahtluse peale võidakse inimeste kodude uksi lõhkuma hakata. Ukse maha võtmine ei ole tehniliselt ja taktikaliselt keeruline ning sellega saavad päästjad kiiresti hakkama.

Lisada tuleb, et seaduse kohaselt loetakse päästetöö käigus ukse lõhkumine õnnetusest põhjustatud kahjuks. Seetõttu seisnebki küsimus selles, kas selliseks jõulisemaks tegutsemiseks on ühiskonnas nii ootus kui valmisolek.

Praegu on olukord aga selline: päästjatel peab olema info või vähemalt konkreetne kahtlus, et inimese elu või tervis on ohus ning nüüd tuleb igal juhul siseneda eluruumi. Alati uuritakse tunnistajate, kannatanute käest, kas majas võib veel inimesi olla, ning samuti kontrollitakse konkreetseid ohunäitajaid sündmuskohal. Kui on kahtlus, et päästetöö käigus tuleb siseneda eluruumi, siis seda ka tehakse.

Kindlasti õpib päästeamet sellest juhtumist ja kogub kokku info, et analüüsida, kas ja mida reageerimises muuta. Praegu ei saa kindlalt veel öelda, et kaks inimest surid vingugaasi tõttu, ega seda, et päästjad oleksid saanud nad päästa. Küll aga saab olemasoleva info põhjal öelda, et gaasiseadmed olid hooldamata, valesti paigaldatud ja puudus vinguandur. Järelevalveüksus tehnilise järelevalve amet tuvastas kõik need rikkumised kahjuks alles pärast seda, kui õnnetus oli juba juhtunud.

See juhtum näitab selgelt, kui oluline on pöörata tähelepanu seadme ohutusele ja varakult reageerida võimalikele ohuteguritele, sest pärast on liiga hilja ja õnnetuse korral võivad tagajärjed olla väga traagilised.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.